Visa Tay nghề & Làm việc

Những visa không cần bảo lãnh (485, 189, 887)

Những visa này bao gồm visa tạm trú cho Sinh viên tốt nghiệp (485), visa Tay nghề Thường trú (189). Visa 887 là visa thường trú sau khi có visa 487, 489 hoặc 491.

TransNet - Trusted Migration Agent and Education Agent

Visa 189 có một dạng (stream) dành cho công dân Tân Tây Lan đã sống ở Úc nhiều năm và có thu nhập theo quy định.

Trần Đức-Dũng

Những visa cần chính phủ hoặc thân nhân bảo lãnh (491, 190)

Những visa này bao gồm visa tạm trú có chính phủ hoặc thân nhân bảo lãnh (491) và visa thường trú có chính phủ bảo lãnh (190).

TransNet - Trusted Migration Agent and Education Agent

Visa 491 là dành cho trường hợp chính phủ hoặc thân nhân bảo lãnh để sinh sống và làm việc ở ‘vùng quê’.

Trần Đức-Dũng

Những visa cần doanh nghiệp bảo lãnh (482, 186, 494)

Những visa này bao gồm visa tạm trú có doanh nghiệp bảo lãnh (482, tức là visa thay thế visa 457 trước đây), visa thường trú có doanh nghiệp bão lãnh (186) và visa tạm trú có doanh nghiệp ở vùng quê bảo lãnh (494).

TransNet - Trusted Migration Agent and Education Agent

Diện visa 482 có dạng Ngắn hạn (Short-term stream; visa dài đến 2 năm) và dạng thời hạn Trung bình (Medium-term stream; visa dài đến 4 năm). 

Trần Đức-Dũng