Visa Cha mẹ & những visa đoàn tụ gia đình khác

Cha mẹ và Cha mẹ Cao niên (173, 143, 884, 864, 103, 804, 870)

Những visa Cha mẹ bao gồm những visa tạm trú nhưng tạo con đường đến thường trú (173 và 884) và những visa thường trú (143, 864, 103, 804). Riêng visa 870 là visa tạm trú thôi.

TransNet - Trusted Migration Agent and Education Agent

Những visa Cha mẹ có chữ ‘Contributory’ trong tên visa yêu cầu đóng số tiền nhiều cho Chính phủ nhưng sớm có visa nhất.

Trần Đức-Dũng

Visa Con cái (cha mẹ bảo lãnh) (101, 102, 445, 802)

Những visa này cho phép cha mẹ (có trường hợp có thể cha mẹ kế) bảo lãnh con (có trường hợp có thể con nuôi) để định cư ở Úc.

TransNet - Trusted Migration Agent and Education Agent

Những diện visa Con cái có thể nói là những diện ưu tiên nên Chính phủ Úc thường xét hồ sơ trong thời gian hợp lý.

Trần Đức-Dũng

Những visa đoàn tụ gia đình khác (461, 835, 836, 838)

Những visa đoàn tụ gia đình khác bao gồm những diện cho người nhà của công dân Tân Tây Lan (461), Thân nhân cuối cùng (835), Chăm sóc (836), và Thân nhân Cao niên Phụ thuộc (838). Những visa 835, 836, 838 là những diện nộp khi đương đơn đang ở Úc.

TransNet - Trusted Migration Agent and Education Agent

Những diện visa nộp khi đương đơn đang ở ngoài nước Úc có thời gian chờ quá lâu nên thường thường những diện nộp trong khi đương đơn đang ở Úc có lợi hơn.

Trần Đức-Dũng