Visa Du học & Giám hộ

Visa Du học (500)

Visa Du học dành cho học sinh từ 6 tuổi trở lên. Học sinh có thể học Tiểu học hoặc Trung học. Sinh viên có thể học Anh văn, nghề, Đại học đến Tiến sĩ.

TransNet - Trusted Migration Agent and Education Agent

Trước đây có nhiều loại visa du học nhưng bây giờ chỉ có một loại, đó là Student visa (số 500), nhưng trong thư cấp visa sẽ ghi bậc học (sector).

Trần Đức-Dũng

Visa Giám hộ (590)

Visa Giám hộ là cho người như cha hoặc mẹ của học sinh dưới 18 tuổi ở Úc để chăm sóc học sinh trong khi học sinh học ở Úc.

TransNet - Trusted Migration Agent and Education Agent

Mục đích visa Giám hộ là để chăm sóc học sinh nên có điều kiện là không được làm việc ở Úc.

Trần Đức-Dũng